O nas

Klasa I.jpg

Informacje Ogólne

Zajęcia w naszej szkole prowadzone są dla dzieci w kilku grupach wiekowych. Plan lekcji jest dopasowany
do wieku ucznia oraz poziomu znajomości języka polskiego. Grono pedagogiczne dokłada wszelkich
starań, aby podtrzymać i rozwijać znajomość polskiego języka, tradycji i kultury. Zajęcia są prowadzone
w pomieszczeniach przy Kościele St. Ignatius w Tarpon Springs. Rok szkolny rozpoczyna się w połowie
sierpnia, a kończy w połowie maja. Zajęcia odbywają się w każdą sobotę od 10:00 do 13:00. Lekcje religii
odbywają się od godziny 09:00 do 10:00. Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej trwa dwa lata.

Podział klas oraz zajęcia pozalekcyjne

Podział na klas jest umowny i mogą następować zmiany w zależności od umiejętności językowych dzieci,
wieku uczniów, oraz dostępności sal do prowadzenia zajęć dla danej grupy wiekowej. Naszym celem jest
wspieranie rozwoju języka polskiego oraz tradycji i kultury polskiej. Umacniamy w uczniach poczucie
więzi z Polską oraz rozbudzamy w nich chęć porozumiewania się w języku polskim. Jednocześnie
wspieramy naszym wkładem i występami lokalną społeczność z St. Ignatious Catholic Church oraz
organizacje polonijne działające na naszym terenie.
W oddziałach najmłodszych głównym celem jest doskonalenie sprawności językowej poprzez naukę
powiązaną z zabawą Najbardziej nieśmiałe maluchy szybko nabierają odwagi i bardzo chętnie biorą
udział w zabawie. Tym sposobem wprowadzane są w świat polskiego alfabetu, literatury, piosenek i
tradycji związanych z Polską.


W klasach I - III lekcje obejmują elementarną naukę czytania i pisania, oraz ćwiczenia wdrażające dzieci
do wypowiadania swoich myśli pełnymi zdaniami. Dzieci w wieku wczesnoszkolnym nie poznają
gramatyki za pomocą sformalizowanych reguł. Opanowują ją w sposób pośredni, niesystemowy
rozwijając poszczególne sprawności językowe i imitując gotowe przykłady wypowiedzi. Poprzez
różnorodne metody nauczania rozbudzane jest w dzieciach uczucie radości i satysfakcji z nauki języka
polskiego.


W klasach IV - V uczniowie doskonalą swoje umiejętności w posługiwaniu się językiem polskim,
umiejętność pisania, czytania, wzbogacają swój zasób słownictwa, przyswajają i utrwalają reguły
ortograficzne i wiadomości z zakresu gramatyki. Wprowadzona też jest historia Polski.
W klasach V – VIII doskonalone są umiejętności płynnego czytania, swobodnego wypowiadania się i
poprawnego pisania. Utrwalane są również wiadomości gramatyczno-ortograficzne. Uczniowie
zdobywają wiedzę z zakresu historii i geografii Polski, pracują nad wielozdaniowymi wypowiedziami w
mowie i piśmie, oraz nad kompleksowym czytaniem ze zrozumieniem. Jest to okres wytężonej pracy,
która przyczynia się do rozbudzenia wśród wychowanków miłości do ojczystego kraju.


Oprócz programu, obejmującego nauczanie języka polskiego, historii i geografii Polski, szkoła oferuje
szereg zajęć pozalekcyjnych. Te zajęcia to: nauka tańców narodowych, parafialny chór dziecięcy, piłka
nożna, polski jako drugi język, oraz przygotowanie do egzaminu Lote.

Nasza szkoła oferuje zajęcia z religii w dwóch grupach wiekowych. Oferujemy przygotowanie do
Pierwszej Komunii Świętej w języku polskim. Wedle regulaminu diecezjalnego przygotowanie trwa dwa
lata.

 Historia Naszej Szkoły 

Myśl o stworzeniu szkoły podsunęła Agnieszka Bąk- jedna z mam mających w tym czasie dzieci w wieku
przedszkolnym. Resztę starań w tym kierunku poczyniła Wanda Orzeł – długoletnia Dyrektor Szkoły,
bardzo oddana sprawie nauczania. Sponsorem, który udzielił powstającej szkole finansowego wsparcia
był Klub Polonia, Inc. z St. Petersburg. Prezesowi i Zarządowi byliśmy i jesteśmy bardzo wdzięczni.

Pierwszym dyrektorem został Pan Jarosław Szwejkowski. Zajęcia rozpoczęły się 15 lutego 1993. Na
początku nie mieliśmy własnego lokalu, stąd zajęcia odbywały się w różnych lokalizacjach. Kres szkolnej
tułaczce położyła zgoda proboszcza Parafii St. Ignatius, w Tarpon Springs, księdza Josepha Pellegrino na
korzystanie z klas w parafialnej szkole. Tutaj, już od ponad dwudziestu lat odbywają się zajęcia w bardzo
dobrych warunkach lokalowych i w miłej atmosferze. Uczniowie naszej szkoły od początku powstania
szkoły uświetniali swoimi występami imprezy polonijne takie jak: Dzień Niepodległości, Dożynki, Wieczór
Kolęd, Jasełka i Dzień Matki. Od 2022 roku nowym proboszczem parafii St Ignatius został Fr. Bill
Swengros, który bardzo zabiega o współpracę i zaangażowanie naszej szkoły w życie parafialne. Zawarte
w polskiej szkole przyjaźnie nie kończą się wraz z sobotnimi zajęciami. Rodzice wraz ze swoimi
pociechami spotykają się na przyjęciach urodzinowych, wspólnie organizowanych piknikach i innych
uroczystościach.

Maria Skłodowska-Curie (1867 - 1934)

Patronka naszej szkoły Maria Skłodowska-Curie (1867-1934) to wielka polska uczona, która była
pierwszą kobietą uhonorowaną Nagrodą Nobla i pierwszą dwukrotną noblistką w historii. Skłodowska-
Curie była też pierwszą kobietą z tytułem profesorskim na paryskiej Sorbonie.


Odkrycia, jakich dokonała stały się niezwykle ważne dla rozwoju naszej wiedzy o strukturze atomu. Były one początkiem narodzin nowej i niezwykle ważnej dziedziny nauki – promieniotwórczości. Odkrycie promieniotwórczości obaliło XIX-wieczne przekonanie o niezmienności pierwiastka chemicznego.


Maria Skłodowska-Curie jest wymieniana w niezliczonych rankingach jako jeden z najbardziej
wpływowych naukowców wszech czasów. Wierzyła, że spuścizna naukowa jest dobrem wspólnym.
Promowała użycie promieni rentgenowskich do prześwietlania rannych żołnierzy w czasie I wojny
światowej. Opracowała specjalne samochody radiologiczne, znane jako “petites Curies”, które
umożliwiały chirurgom szybkie przeprowadzenie badania i podjęcie działań ratujących życie. Wraz z
mężem odkryła, że rad niszczy chore komórki szybciej niż zdrowe i promieniowanie może być stosowane w leczeniu guzów. Jej dorobek do dziś stanowi przedmiot prac badawczych, a nazwisko jest rozpoznawalne na całym świecie.

Screen Shot 2022-10-18 at 12.51.24 PM.png